DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Miejska Wągrowiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wagrowiecmiasto.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wagrowiecmiasto.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Rejmoniak
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: +48 67 268 03 06

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 15 a, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

• wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu co umożliwiający wjazd do Urzędu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,

• w budynku Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, połączonego architektonicznie z budynkiem Urzędu jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,

• oznaczenia dotyczące wejścia do windy znajdują się w budynku Urzędu, a także na elewacji budynku Starostwa Powiatowego (wskazując kierunek dojścia do windy), 

• przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych,

• toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku,

• do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

• w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

• w budynku nie ma obszarów kontroli,

• w budynku w chwili obecej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione są starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej.

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego, przy ul. Kościuszki 17, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

• wejście do budynku znajduje się nad poziomem gruntu i w związku z tym w celu umożliwienia wjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wykonany jest podjazd,

• budynek nie posiada windy ? wszystkie pomieszczenia biurowe oraz sala ślubów usytuowane są na jednej kondygnacji na parterze budynku,

• przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych,

• toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku,

• do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

• w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

• w budynku nie ma obszarów kontroli,

• w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione są starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej.