REGULAMIN

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY konsultacjejst.pl  

§ 1. Postanowienia wstępne 

1. Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania z platformy konsultacjejst.pl do której Gmina Miejska Wągrowiec posiada licencję niewyłączną od Euro Innowacje sp. z o.o. z siedzibą: ul. Garbary 100/11, 61-757 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424232 kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN, NIP: 7831689551, REGON: 302143579 (zwany dalej Dostawcą).

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określa Uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu dostępna w zakładce O konsultacjach/O budżecie na platformie konsultacjejst.pl.

3. Za pośrednictwem platformy konsultacjejst.pl użytkownicy mają możliwość bezpłatnego wzięcia udziału w Konsultacjach Społecznych oraz Konsultacjach dotyczących Budżetu Obywatelskiegoktóre są przeprowadzane przez Gminę Miejską Wągrowiec.

4. Podczas korzystania z modułu Budżetu Obywatelskiegonie jest wymagane posiadanie konta użytkownika.

5. W przypadku chęci korzystania z Konsultacji Społecznychw zakresie wypełnienia ankiety konsultacyjnej, użytkownik nie musi zakładać konta, jednak aby w prawidłowy sposób przesłać formularz należy uzupełnić pola obowiązkowe: tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, płeć, adres e-mail, numer telefonu, status zawodowy, organizacja. 

6. W przypadku korzystania z Konsultacji Społecznychw zakresie komentowania aktów prawa miejscowego oraz komentowania treści użytkownik musi posiadać aktywne konto.

7. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Wągrowiec w okresie przeprowadzania konsultacji społecznych.

8. Platforma konsultacjejst.pl jest dostępna tylko poprzez Internet i działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Podane godziny dostępności mogą ulec zmianie ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych, awarii, lub z przyczyn losowych, za które Urząd Miejski ani dostawca systemu nie ponosi odpowiedzialności względem użytkowników.

9. Platforma konsultacjejst.pl ma charakter otwarty, przy czym użytkownik chcący wziąć udział w Konsultacjach Społecznych w zakresie komentowania aktów prawa miejscowego przy użyciu platformy musi dokonać rejestracji i utworzyć konto użytkownika.

10. W celu utworzenia konta użytkownika należy podać obowiązkowo: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

11. Konto użytkownika umożliwia wielokrotny udział w konsultacjach społecznych.

12. Korzystając z platformy konsultacjejst.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

13. W celu prawidłowego korzystania Użytkowników z usług dostępnych w platformie konsultacjejst.pl orazskutecznego założenia konta niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu oraz połączenie z siecią Internet, korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Android, Microsoft Edge, Internet Explorer, Internet Explorer Mobile w najnowszej dostępnej wersji.

14. W przypadku Użytkowników którzy dokonują rejestracji niezbędne jest także posiadanie aktywnego konta e-mail.

15. W przypadku Konsultacji w zakresie Budżetu Obywatelskiegona każdym etapie trwania konsultacji oraz po jej zakończeniu wskazany przez Burmistrza pracownik Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ma prawo do weryfikacji danych osoby biorącej w niej udział, a w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do udziału w Konsultacjach Społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego, ma prawo do odrzucenia opinii wyrażonej przez taką osobę.

16. Urząd Miejski w Wągrowcu oraz dostawca systemu dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania platformy konsultacjejst.pl oraz udzielą pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.  

§ 2 Zasady korzystania z platformy konssultacjejst.pl

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z platformy konsultacjejst.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz celami utworzenia platformy konsultacjejst.pl.

2. Urząd Miejski w Wągrowcu w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu na platformie konsultacjejst.pl treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.

3.  Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do korzystania z platformy konsultacjejst.pl zgodnie z jej przeznaczeniem, niezakłócający jego działania, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich a także do korzystania z wszelkich usług udostępnionych za jego pośrednictwem jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

4. W razie stwierdzenia przez Użytkownika naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z platformy konsultacjejst.pl jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu lub na adres e-mail: miasto@wagrowiec.eu.

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z platformy konsultacjejst.pl.

6. Podczas korzystania z platformy konsultacjejst.pl zabrania sięw szczególności: zamieszczania treści sprzecznych z prawem, używania wyrazów powszechnie uznanych za wulgarne, nawoływania do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, rejestracji i funkcjonowania pod więcej niż jednym kontem, obrażania uczestników platformy konsultacjejst.pl, zamieszczania treści sprzecznych z prawem.

7. W przypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu z platformy konsultacjejst.pl w sposób sprzeczny z prawem lub w sposób naruszających niniejszy Regulamin, Urząd Miejski w Wągrowcu ma prawo do zablokowania konta użytkownika oraz możliwość podjęcia odpowiednich środków prawnych.

§3 Rejestracja użytkownika

1.     Rejestracja Użytkownika wymaga podania danych oznaczonych, jako obowiązkowe tj. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

2.     W celu możliwości dostępu do platformy konsultacjejst.pl użytkownik powinien posiadać aktywny adres e-mail.

3.     Podczas rejestracji i korzystania z usług udostępnianych na platformie konsultacjejst.pl Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych zgodnych z prawem a także do zachowania w tajemnicy hasła i loginu oraz nieudostępniania ich innym osobom trzecim. 

4.      W przypadku zapomnienia przez Użytkownika hasła powinien on skorzystać z opcji „zapomniałem hasła” na stronie głównej platformy konsultacjejst.pl.

§ 4 Odpowiedzialność

1. Urząd Miejski w Wągrowcu jak i dostawca platformy konsultacjejst.plzastrzegają sobie możliwość do wyłączenia platformy konsultacjejst.pl z podaniem okresu na jaki Platforma zostanie wyłączona. W przypadku gdy przerwa bądź czasowe zawieszenie dostępności platformy konsultacjejst.pl będą możliwe do przewidzenia Urząd Miejski w Wągrowcu opublikuje stosowną informację z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Urząd Miejski w Wągrowcu, jak i dostawca platformy konsultacjejst.plnie ponoszą odpowiedzialności za szkody, które są skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich jak i za szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności usług za pośrednictwem platformy konsultacjejst.pl. 

3. Dostawca platformy konsultacjejst.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikają z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Systemu oraz nieprawidłowego korzystania z platformy konsultacjejst.pl przez Użytkownika, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania dostawcy systemu.

4. Urząd Miejski w Wągrowcu i Dostawca platformy konsultacjejst.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.

5. Urząd Miejski w Wągrowcu i Dostawca platformy konsultacjejst.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej hasła lub loginu. 

§ 5 Zgłoszenia

1. Wszelkie nieprawidłowości i usterki związane z funkcjonowaniem platformy konsultacjejst.pl Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@jastonline.pl.  

2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 5 ust.1 powinno zawierać nazwę Użytkownika, adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, oraz dokładny opis zgłoszenia.

3. Zgłoszenia są rozpatrywane niezwłocznie.

§ 6 Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą platformy konsultacjejst.pl zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie 2016/679) jest Burmistrz Miasta Wągrowca.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest wyrażona zgoda na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679

3. Szczegółowe informacje, które Administrator Danych zobowiązany jest przekazać Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności

§ 7 Prawa autorskie i licencje

1. Platforma konsultacjejst.pl, oprogramowanie w jej zakresie, aktualizacje i modyfikacje oraz wszelkie inne możliwe zmiany wraz z kodem źródłowym są przedmiotem autorskich praw majątkowych, które podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.)i przysługują Euro Innowacje sp. z o.o. z siedzibą: ul. Garbary 100/11, 61-757 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424232 kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN, NIP: 7831689551, REGON: 302143579.

2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów platformy konsultacjejst.pl, jej wyglądu stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i przysługują w całości i wyłącznie Dostawcy platformy konsultacjejst.pl.

3. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie oraz dokonywanie opracowań elementów zarówno w części jak i w całości platformy konsultacjejst.pl, oraz jej wyglądu bez zgody Dostawcy, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

4. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykorzystywania platformy konsultacjejst.pl, jako całości ani jakichkolwiek jego elementów w celu rozwoju, produkcji lub wprowadzenia do obrotu platformy konsultacjejst.pl lub programu w formie identycznej bądź też zbliżonej do platformy konsultacjejst.pl. 

§ 8 Regulamin

Urząd Miejski w Wągrowcu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany są uważane za zaakceptowane przez Użytkownika z chwilą skorzystania przez niego z platformy konsultacjejst.pl.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2019 r.

2. W pozostałych kwestiach zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

3. Regulamin dostępny jest na stronie platformie konsultacjejst.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu.